Wat is het e-mailadres van je bedrijf?
Wat is je land/permanente verblijfsplaats?
In welk land woont u?
privacybeleid - By signing up, I agree with Iterable's Privacy Policy. I understand that I am signing up to Iterable Marketing emails and I can unsubscribe at any time.

Form

Wat is je voornaam?
Wat is je achternaam?
Wat is het e-mailadres van je bedrijf?
Wat is de naam van je bedrijf?
Wat is je land/permanente verblijfsplaats?
In welk land woont u?
privacybeleid - By signing up, I agree with Iterable's Privacy Policy. I understand that I am signing up to Iterable Marketing emails and I can unsubscribe at any time.
Loading
Success

Success

Over jou
Jouw behoeften
Einde

Plan een demo voor meer informatie.

Geef uw voornaam
Geef uw achternaam?
Geef uw bedrijfsnaam?
Wat is de grootte van je bedrijf?
Wat is je land/permanente verblijfsplaats?
In welk land woont u?
In welk land woont u?
privacybeleid - By signing up, I agree with Iterable's Privacy Policy. I understand that I am signing up to Iterable Marketing emails and I can unsubscribe at any time.
Welke kanalen gebruikt u momenteel? (Optioneel)
Geef aan hoeveel e-mails u per maand verstuurt
Geef door wat het primaire gebruik is
Hartelijk dank !

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Iterable Terms of Service

Laatst bijgewerkt: 6 mei 2021

Iterable biedt een cross-channel marketingplatform dat eenduidige klantervaringen mogelijk maakt en u in staat stelt interacties te creëren, te optimaliseren en te meten tijdens het gehele klanttraject. U heeft toegang tot het platform via de website van Iterable, API’s van Iterable en geautoriseerde applicaties.

Lees deze Servicevoorwaarden (‘Voorwaarden’) zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van de door Iterable aangeboden services. Door gebruik te maken van deze of een van onze websites, applicaties, services of andere eigendommen (gezamenlijk de ‘Services’) aangeboden door Iterable, Inc. of haar gelieerde ondernemingen (‘Iterable’ of ‘ons’), erkent u dat u deze Voorwaarden en alle beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen, begrijpt en ermee instemt erdoor gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van of u in te schrijven voor onze Services.

Als u de Services namens een organisatie gebruikt, gaat u akkoord met deze Voorwaarden voor die organisatie en verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om die organisatie aan deze Voorwaarden te binden (in dat geval verwijzen ‘u’ en ‘uw’ naar die organisatie), tenzij die organisatie een afzonderlijke Enterprise Order en/of Master Services Agreement met Iterable heeft gesloten, in welk geval de voorwaarden in die documenten voorrang hebben boven deze Voorwaarden.

1. WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. Indien wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden, zullen wij u daarvan in kennis stellen via de Services en/of per e-mail. U bent verantwoordelijk voor het doornemen van en bekend raken met dergelijke wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de Services na een dergelijke kennisgeving houdt in dat u de bijgewerkte voorwaarden aanvaardt. Indien u op enig moment niet akkoord gaat met de bijgewerkte voorwaarden, kunt u uw gebruik van de Services beëindigen. U blijft aansprakelijk voor alle verplichtingen of kosten die op of voor de datum van beëindiging zijn ontstaan.

2. TOEGANG TOT DE SERVICES

Registratie. Als voorwaarde voor het gebruik van bepaalde Services, kan u worden gevraagd om Iterable te voorzien van registratie-informatie. Als u bijvoorbeeld een demo aanvraagt, wordt u gevraagd informatie te verstrekken, zodat wij uw aanvraag kunnen opvolgen. U stemt ermee in Iterable te voorzien van nauwkeurige, volledige en bijgewerkte informatie. U stemt ermee in het account of de registratie-informatie van een andere gebruiker niet zonder toestemming te gebruiken, voor Iterable of diensten van derden waartoe u via Iterable toegang heeft. Iterable behoudt zich het recht voor om de registratie van een account naar eigen goeddunken te weigeren of te annuleren. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw Iterable-wachtwoord en voor alle activiteiten van elke persoon die toegang heeft tot de Services met behulp van uw wachtwoord en account.

Serviceverlening. Onder voorbehoud van deze Voorwaarden, kan Iterable Services leveren, die door u zijn geselecteerd, uitsluitend voor uw eigen gebruik, en niet voor het gebruik of voordeel van een derde partij. Iterable kan de Services om welke reden dan ook en op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten, met inbegrip van de beschikbaarheid van een functionaliteit. Iterable kan ook uw toegang tot delen van of alle Services zonder kennisgeving of aansprakelijkheid beperken. 

Uw verantwoordelijkheden. U erkent en gaat ermee akkoord dat als u gegevens over uw eindgebruikers of e-mailcampagnes aan Iterable verstrekt in verband met uw gebruik van de Services (‘Klantgegevens’), u Iterable hierbij een niet-exclusief, wereldwijd, royalty-vrij, overdraagbaar recht verleent om deze Klantgegevens te gebruiken, te wijzigen, te reproduceren en weer te geven (met inbegrip van alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten) om (i) de door u geselecteerde Services te leveren en (ii) het vermogen van de Services om analytische web- en applicatiediensten aan u te leveren, te verbeteren. U garandeert, verklaart en gaat ermee akkoord (i) dat u de bevoegdheid heeft om Iterable de hierboven uiteengezette rechten te verlenen, alsmede de rechten op klantgegevens die u verstrekt via de Services, (ii) dat u alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt voor de nauwkeurigheid, volledigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en intellectuele eigendom of recht van de klantgegevens en Iterable’s toegang, bezit en gebruik zoals hierin toegestaan, (iii) u verantwoordelijk bent voor het verstrekken van kennisgeving en het verkrijgen van elke wettelijk vereiste toestemming voor uw verzameling, gebruik en openbaarmaking van klantgegevens aan de Services, (iv) u geen klantgegevens of inhoud zult bijdragen of verstrekken die (a) inbreuk maakt op of in strijd is met een auteursrecht of handelsmerk of handelsgeheim van een andere partij, (b) inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht of de privacy of publiciteitsrechten van een ander, (c) lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, intimiderend, hatelijk, beledigend of anderszins in strijd met enige wet of recht van een derde is, (d) een virus, Trojaans paard, worm of andere computerprogrammeringsroutine of -engine bevat met als doel een systeem, gegevens of informatie nadelig te beïnvloeden, of (e) op enigerlei wijze schade toebrengt aan de Iterable Services of haar klanten. Iterable behoudt zich het recht voor om klantgegevens op elk moment, om welke reden dan ook of zonder enige reden uit de Services te verwijderen. Iterable kan, maar is niet verplicht om, klantgegevens te monitoren en enige inhoud te verwijderen of enig gebruik van de Services te verbieden, inclusief door te weigeren berichten naar uw eindgebruikers te sturen, als Iterable naar eigen goeddunken van mening is dat dergelijke inhoud of dergelijk gebruik in strijd kan zijn (of wordt beweerd te zijn) met deze Voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving of van invloed kan zijn op de levering. Alle informatie die via de Services wordt verzonden, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de partij van wie deze informatie afkomstig is. Iterable aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige klantgegevens of klantinhoud. U bent verantwoordelijk voor alle klantgegevens en inhoud die onder uw account worden ingediend, met inbegrip van klantgegevens die door een derde partij onder uw account worden bijgedragen.

3. GEBRUIKSRICHTLIJNEN

U bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten (of elke gebruiker die u toegang geeft tot de Services) in verband met de Services. U mag geen communicatie posten of verzenden, of laten posten of verzenden, die is ontworpen of bedoeld om een wachtwoord, account of privé-informatie van een gebruiker van Iterable te verkrijgen. Iterable is niet aansprakelijk voor storingen in de Services of andere problemen die verband houden met uw klantgegevens, inhoud, of enige apparatuur of service buiten de faciliteiten of controle van Iterable. U mag geen enkel deel van de Services gebruiken om de beveiliging van een computernetwerk te schenden, wachtwoorden of beveiligingscoderingscodes te kraken, materiaal over te dragen of op te slaan dat als bedreigend of obsceen wordt beschouwd, of u in te laten met illegale activiteiten van welke aard dan ook. U zult geen mailingljist, Listserv, enige vorm van auto-responder of spam op of via de Services beheren. U zult de Services alleen gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten (inclusief maar niet beperkt tot beleidsregels en wetten met betrekking tot spamming, privacy, intellectueel eigendom, consumenten- en kinderbescherming, obsceniteit of laster). U verklaart, garandeert en komt overeen dat uw gebruik van de Services te allen tijde zal voldoen aan het beleid van Iterable, inclusief maar niet beperkt tot het Anti-spambeleid, zoals van tijd tot tijd gewijzigd door Iterable, en u zult geen toegang krijgen tot of gebruik maken van mailinglijsten van derden in verband met het voorbereiden of distribueren van e-mail via de Services. 

4. EIGENDOMSRECHTEN

Uw eigendomsrechten. Aangaande tussen u en Iterable, bent u eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle klantgegevens. U begrijpt en staat Iterable toe (i) de rechten te verlenen onder deze Voorwaarden om u de geselecteerde Services aan te bieden en (ii) uw logo en naam te gebruiken waar nodig op de Iterable website(s) en bepaalde marketing materialen. 

Eigendomsrechten van Iterable. Alle inhoud van de Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot logo, ontwerp, tekst, software, technische tekeningen, afbeeldingen, bestanden en hun selectie en/of rangschikking, alsmede Iterable Vertrouwelijke Informatie behoort toe aan Iterable (en/of haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers). Iterable of haar licentiegevers zijn eigenaar van en behouden zich alle rechten, aanspraken en belangen voor in en op de Services en alle software en andere zaken die worden gebruikt om de Services te leveren. Geen aanspraken op of eigendom van eigendomsrechten met betrekking tot de Services van Vertrouwelijke Informatie van Iterable wordt aan u overgedragen op grond van deze Voorwaarden. Alle feedback, suggesties of aanbevelingen met betrekking tot de Services of Vertrouwelijke Informatie van Iterable (‘Feedback’) die bij Iterable wordt ingediend, wordt eigendom van Iterable. Iterable is niet verplicht om feedback vertrouwelijk te behandelen, en is niet aansprakelijk voor ideeën of aansprakelijkheid als gevolg van gelijkenissen die kunnen verschijnen in onze toekomstige Services of activiteiten.

5. VERTROUWELIJKHEID

Vertrouwelijke informatie gedefinieerd. ‘Vertrouwelijke informatie’ betekent eigendoms- of vertrouwelijke informatie die als ‘eigendom’ of ‘vertrouwelijk’ wordt aangemerkt of redelijkerwijs als ‘eigendom’ of ‘vertrouwelijk’ moet worden beschouwd gezien de aard van de informatie en de omstandigheden rond de openbaarmaking die door de bekendmakende partij (‘Bekendmakende Partij’) wordt verstrekt aan de ontvangende partij (‘Ontvangende Partij’). Informatie zal niet als Vertrouwelijke Informatie worden beschouwd indien deze: (a) openbaar beschikbaar is of wordt zonder schuld, verzuim of schending van of door de Ontvangende Partij; (b) door de Ontvangende Partij is verkregen van een onafhankelijke derde; (c) onafhankelijk is of werd ontwikkeld door de Ontvangende Partij zonder gebruik van of verwijzing naar Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij; (d) rechtmatig bekend was bij de Ontvangende Partij zonder een geheimhoudingsverplichting voorafgaand aan bekendmaking door de Bekendmakende Partij; of (e) aan anderen is verstrekt door de Bekendmakende Partij zonder beperking op bekendmaking. Voor alle duidelijkheid, alle informatie en data met betrekking tot de verlening van services worden beschouwd als Vertrouwelijke Informatie van Iterable. 

Vertrouwelijkheidsverplichtingen. Elke Partij erkent dat zij in verband met deze Voorwaarden toegang kan krijgen tot Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij. De Ontvangende Partij stemt ermee in om: (a) geen gebruik te maken van de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij anders dan strikt noodzakelijk voor de uitoefening van haar rechten en de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden; (b) geen Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij direct of indirect te gebruiken op een wijze die nadelig is voor de Bekendmakende Partij of om concurrentievoordeel te behalen ten opzichte van de Bekendmakende Partij; en (c) de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij strikt vertrouwelijk te houden en de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij niet openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bekendmakende Partij.

Verplichte openbaarmaking. Niets in deze Overeenkomst belet de Ontvangende Partij informatie bekend te maken voor zover de Ontvangende Partij daartoe wettelijk verplicht is door een onderzoeks- of gerechtelijke overheidsinstantie ingevolge een procedure waarover een dergelijke instantie rechtsbevoegdheid heeft; op voorwaarde evenwel dat de Ontvangende Partij, voorafgaand aan een dergelijke bekendmaking, (a) de vertrouwelijke aard van de informatie tegenover de instantie zal bevestigen; (b) de Bekendmakende Partij onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van het bevel of verzoek van de instantie tot openbaarmaking, voor zover toegestaan; en (c) volledig samenwerken met de Bekendmakende Partij bij de bescherming tegen een dergelijke openbaarmaking en/of het verkrijgen van een conservatoir bevel dat de reikwijdte van de gedwongen openbaarmaking beperkt en de vertrouwelijkheid ervan beschermt.

6. DISCLAIMER VOOR GARANTIE

U erkent en gaat ermee akkoord dat (i) het u wettelijk is toegestaan om deze Voorwaarden aan te gaan, (ii) Iterable geen speciale relatie met of fiduciaire plicht jegens u heeft, en (iii) Iterable geen controle heeft over, en geen plicht heeft om enige actie te ondernemen met betrekking tot uw klantgegevens of berichten die u verstrekt via de Services. Anders dan uitdrukkelijk vermeld, doet Iterable geen toezeggingen over de specifieke functionaliteit die beschikbaar is via de Services, hun betrouwbaarheid, beschikbaarheid of vermogen om aan uw behoeften te voldoen. DE DIENSTEN EN ALLE SOFTWARE WORDEN GELEVERD OP EEN ‘AS IS’-BASIS, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, AANSPRAAK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJST ITERABLE ELKE AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, VOLLEDIGHEID, WETTIGHEID OF OPERABILITEIT VAN HET MATERIAAL DAT VIA DE SERVICES WORDT AANGEBODEN. DOOR DE SERVICES TE GEBRUIKEN, ERKENT U DAT ITERABLE NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN (1) HET GEBRUIK VAN DE SERVICES; (2) HET DOWNLOADEN VAN INFORMATIE DIE OP DE SERVICES STAAT; (3) ONBEVOEGDE OPENBAARMAKING VAN AFBEELDINGEN, INFORMATIE OF GEGEVENS VIA DE SERVICES; EN (4) HET ONVERMOGEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEGEVENS OP TE HALEN VAN DE SERVICES, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN OF VERGELIJKBARE DESTRUCTIEVE PROGRAMMA’S.

7. SITES EN SERVICES VAN DERDEN

U of uw eindgebruikers kunnen via de Services toegang krijgen tot sites of services van derden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat deze sites, bronnen of services van derden (‘Services van Derden’) niet onder het toezicht of de controle van Iterable vallen. Iterable doet geen uitspraken over of geeft geen garanties voor Services van Derden, en keurt de Services van Derden niet goed. Iterable wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor Services van Derden af. U doet hierbij onherroepelijk afstand van elke vordering tegen Iterable met betrekking tot Services van Derden. Services van derden kunnen vereisen dat u instemt met aanvullende of andere licentievoorwaarden of andere voorwaarden voordat u gebruik maakt van of toegang krijgt tot hun sites of services. Een dergelijke overeenkomst zal op geen enkele wijze deze Voorwaarden hier met Iterable wijzigen.

8. VRIJWARING

U zult Iterable, haar directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en vertegenwoordigers schadeloosstellen en vrijwaren, inclusief kosten en advocaatkosten, voor elke claim of eis van een derde als gevolg van of voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van de Services, uw overtreding van deze Voorwaarden, het Anti-spambeleid of een acceptabel gebruiksbeleid, of uw inbreuk, of de inbreuk door een derde partij met behulp van uw registratie-informatie, van enig intellectueel eigendomsrecht, privacyrecht of ander recht van een persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen van derden met betrekking tot uw openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie van uw eindgebruikers aan Iterable.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Beperking van aansprakelijkheid. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ITERABLE ONDER DEZE OVEREENKOMST IS BEPERKT TOT HET LAAGSTE VAN HET BEDRAG DAT U EVENTUEEL HEEFT BETAALD VOOR TOEGANG TOT DE SERVICES GEDURENDE DE TWAALF (12) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DAG WAAROP HET HANDELEN OF NALATEN PLAATSVOND DAT AANLEIDING GAF TOT UW CLAIM OF $100USD.

Uitsluiting van indirecte schade. IN GEEN GEVAL ZAL ITERABLE, HAAR BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, LEDEN, AGENTEN EN VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK ZIJN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VOOR (A) ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK; (B) SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, WINST, GEGEVENS, AFBEELDINGEN, KLANTGEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE ZAKEN; (C) SCHADE VOOR ONGEOORLOOFD GEBRUIK, NIET-NAKOMING VAN DE SITE, FOUTEN OF WEGLATINGEN; OF (D) SCHADE IN VERBAND MET HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN RESULTATEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

10. BEËINDIGING

Iterable kan alle Services met onmiddellijke ingang beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, indien u inbreuk maakt op een van de voorwaarden of bepalingen van deze Overeenkomst. Bij een dergelijke beëindiging zal uw recht om de Services te gebruiken onmiddellijk eindigen. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard voor beëindiging in aanmerking komen, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, vrijwaring, beperking van aansprakelijkheid en afwijzing van garantie.

11. PRIVACY

Lees ons Privacybeleid, dat het gebruik van persoonlijke informatie door Iterable regelt en waaraan u als gebruiker van de Services gebonden bent. 

12. GESCHILLENREGELING

U stemt ermee in dat de Voorwaarden en uw relatie met Iterable worden beheerst door de wetten van de staat Californië, V.S., ongeacht conflicten van wettelijke principes. U stemt ermee in dat alle claims met betrekking tot de Voorwaarden alleen kunnen worden behandeld in de federale rechtbanken of staatsrechtbanken in San Francisco, Californië, VS, en stemt in met de persoonlijke jurisdictie in die rechtbanken. U stemt er echter mee in dat Iterable in elke jurisdictie om een voorlopige voorziening kan verzoeken. U dient zich te houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Services, zoals software. Deze wetten omvatten beperkingen inzake bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Gebruik van de Services is niet toegestaan in enig rechtsgebied waarin niet alle bepalingen van deze Overeenkomst van kracht zijn, inclusief, maar niet beperkt tot, deze sectie. Voor zover de volgende bepaling niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving, mag u geschillen met ons alleen op individuele basis oplossen en mag u geen claim indienen of in een groepsarbitrageprocedure optreden als eiser of groepslid in een groeps-, geconsolideerde of representatieve actie.

13. DIVERSEN

Het niet uitoefenen door een der partijen van enig recht hierin voorzien, zal niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van enig verder recht hierin voorzien. Iterable zal niet aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen hieronder wanneer deze tekortkoming het gevolg is van een oorzaak buiten de redelijke controle van Iterable, met inbegrip van, zonder beperking, mechanische, elektronische of communicatie storingen of degradatie.  Indien een bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd in de mate die minimaal noodzakelijk is opdat deze Voorwaarden voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijven. Deze Voorwaarden zijn niet toewijsbaar, overdraagbaar of onder licentie uitgeefbaar door u, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Iterable. Iterable kan deze Voorwaarden en al haar rechten en verplichtingen zonder toestemming overdragen, toewijzen of delegeren. Deze Voorwaarden (met inbegrip van het Privacybeleid en het Anti-spambeleid) zijn de volledige en exclusieve verklaring van de wederzijdse verstandhouding tussen de partijen en vervangt en annuleert alle voorgaande schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, mededelingen en andere afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden. Geen agentschap, partnerschap, joint venture of dienstverband wordt gecreëerd als gevolg van deze Voorwaarden en u heeft geen bevoegdheid om Iterable in welk opzicht dan ook te binden. Elke kennisgeving die op grond van deze Overeenkomst vereist of toegestaan is, dient schriftelijk te geschieden en wordt geacht van kracht te zijn na ontvangst, wanneer deze is verzonden per bevestigde e-mail naar legal@Iterable.com wanneer deze persoonlijk is afgeleverd door een nationaal erkende nachtkoerier of per post is verzonden met prioriteit, geregistreerde of aangetekende post, gefrankeerd, aan: Iterable, Inc, 71 Stevenson Street Suite 300, San Francisco, CA 94105, Attn: Legal.

All rechten voorbehouden.